русукр

ПРАВИЛА

прийому до Професійно-технічного училища№27

Херсонської області

на 2020 рік

І. Загальна частина

1.1. На навчання до ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА №27 М.ГЕНІЧЕСЬКА приймаються громадяни України  та особи без громадянства, що перебу­вають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професій­но-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів неза­лежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віроспо­відання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають профе­сійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додатково­го захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показника­ми, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до   училища    здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здій­снюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або ви­датків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-техніч­них навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення,  а також пере­підготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок  ко­штів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

2.1.  Прийом до   училища здій­снює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор  училища , який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

-   організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забез­печення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевла­штування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з ура­хуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4.  Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через  засоби масової інфор­мації та  інформаційні стенди.

2.5.  Прийом учнів на навчання до училища здійснюється з наступних ліцензованих професій:

- на основі базової середньої освіти (9 класів)

  • «Кухар. Кондитер» - термін навчання 4 роки;
  • «Електрозварник ручного зварювання. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткуванняю. Водій автотранспортних засобів категорії «С»» -  термін  навчання   3 роки 8 місяців;

- на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

  • Кухар. Кондитер, термін навчання 1 рік 5 місяців;
  • Бармен. Буфетник, термін навчання 1 рік 5 місяців;
  • Швачка, термін навчання 1 рік;
  • Електромеханік торговельного та холодильного устаткування, термін навчання 1 рік;

2.6. Усім випускникам, які завершили повний  курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається диплом державного зразка.

2.7. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали  кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

2.8. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п.2.5 Правил,  про що засвідчує медична довідка форми 086-у з відповідним висновком лікаря.

2.9. Вступні випробування з усіх професій, або окремих професій можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу до училища, ніж передбачено  державним замовленням.

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо), порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань розглядаються та затверджуються педагогічною радою училища до початку роботи приймальної комісії.

2.10. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори-направлення на навчання від підприємств, установ, організацій; діти з багатодітних сімей; з сімей де є тільки один із батьків; учні, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.11. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.30. Прийом документів на навчання починається з 01 червня і завершується 15 серпня. Співбесіда проводиться в період з 15 по 25 серпня.

Учням, яким потрібно житло, надається гуртожиток.

III. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;  в інших випадках - оригінал або завірену копію;

-  медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-  6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчаль­ний заклад (за наявності).

Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комі­сії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персо­нальних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1 . Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-  за результатами співбесіди;

- результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;

4.2 . Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом  усього періоду     прийому документів.

4.3 .Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4 .Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Ка­бінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліп­шення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу­вання» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціаль­ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка­тастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення пре­стижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальнос­тями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалі­дами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військо­вих формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені дер­жавним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президен­та України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і со­ціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою:

- учасники   міжнародних,   завершального етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до  училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного від­бору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до  училища за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до  училища  здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих ка­дрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для не­повнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працев­лаштування.

5.7. Зарахування до  училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфер­тів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфіко­ваних робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  училища. На звільнені місця може про­водитися зарахування осіб, що отримати позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні дер­жавного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій  професійно-технічне училище може проводити до­датковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3.Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4.Контроль за дотриманням  Правил прийому до  професійно-технічного училища  на 2020 рік здійснюється  директором училища, а також Департаментом освіти, науки  та молоді  Херсонської обласної державної адміністрації.

м. Генічеськ, вул.Ковпака, 36
05534-30234; 05534-30236; 05534-30238

ПТУ № 27 м. Генічеськ © 2012-2013
Всі права захищені